به اطلاع مراجعین محترم می رساند که ساعت کاری آزمایشگاه ماد از تاریخ 6 تا 11 فروردین از ساعت 7 صبح الی 15 می باشد.